กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ประจำปี 2560 - 2562

นายกสมาคม

นายชนะพันธุ์  พิริยะพันธุ์
นายกสมาคม

นายกสมาคม

นายพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์
อุปนายก

นายกสมาคม

นางสาวจงจิตต์  เดชอุดมวิทยา
เลขาธิการ

นายกสมาคม

นางรุจิรา  โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล
เหรัญญิก

นายกสมาคม

คุณนภัสนันท์  พรรณนิภา
ปฎิคม

นายกสมาคม

นายบุชย์ จิระปัทมะ
นายทะเบียน

นายกสมาคม

นายสุนทร  ศิริมหัทธโน
กรรมการฝ่ายวิชาการ

นายเอกพงษ์  บุญมาเอง
กรรมการฝ่ายวิชาการ

คุณนิพนธ์ ปัญญาเลิศกิตติ
กรรมการฝ่ายวิชาการ

นางสาวพัดชา  คงศิริวรกุล
กรรมการฝ่ายกิจกรรม

คุณโสภณ พรตั้งจิตลิขิต
กรรมการฝ่ายกฎหมาย